Privacyverklaring

Privacy verklaring – SO! Social Media Mei 2018
SO! Social Media, gevestigd aan Venkelhof 4, 1431 DX Aalsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
SO! Social Media Venkelhof 4
1431 DX Aalsmeer +31641664168
www.so-socialmedia.nl
Sabine Joore is de Functionaris Gegevensbescherming van SO! Social Media en is te bereiken via info@so-socialmedia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SO! Social Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SO! Social Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het maken van posts op social media
– Het maken van advertenties op social media
– Het verzenden van nieuwsbrieven
– Het maken van fakturen
– Het registreren van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming
SO! Social Media neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SO! Social Media) tussen zit. SO! Social Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Mailchimp (nieuwsbrieven voor klanten, verwerkingsovereenkomst)
– Facebook (posts, advertenties)
– Instagram (posts, advertenties)
– Moneybird (facturen, betalingen)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en verwijderen ze direct als ze niet meer relevant zijn. Bewaartermijn zie hieronder.

Delen van persoonsgegevens met derden
Naast de genoemde systemen hierboven gaat onze administratie naar administratiekantoor Frank.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SO! Social Media gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SO! Social Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@so-socialmedia.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
SO! Social Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SO! Social Media neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@so-socialmedia.nl.

Welke persoonsgegevens bewaren wij
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– het afhandelen van jouw betaling
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
SO! Social Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 1 jaar > terugzoeken relevante informatie
Personalia > 1 jaar > terugzoeken relevante informatie
Adres > 1 jaar > terugzoeken relevante informatie
Enzovoort > 1 jaar > terugzoeken relevanten informatie

SO! Social Media verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SO! Social Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.